YAYASAN IHTIMAM MALAYSIA |   KAMI PRIHATIN

Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Ihtimam Malaysia bagi sesi 2018/2020

PENGERUSI

Dato' Haji Razali Bin Shahabudin

 

TIMBALAN PENGERUSI

Tan Sri Mohd Zaman Khan bin Rahim Khan

 

SETIAUSAHA                                               BENDAHARI                                            AHLI LEMBAGA

Tuan Haji Zakuan Bin Sawai               Dato' Abdul Rahman bin Husin            Dato Haji Muhadzir bin Mohd Isa

AHLI LEMBAGA            AHLI LEMBAGA AHLI LEMBAGA

Prof. Madya Dr. Irwan bin Mohd Subri               Dr. Nor Wahiza binti Abdul Wahat                 Puan Hajjah Pauzaiyah binti Haron